Int3ractive


A writing playground and technical journal by Trần Trọng Thanh

macOS Mojave dynamic wallpaper for Linux

Backgrounds that will change based on time of the day.


Giới thiệu Progressive Web App

Tương lai của web app trên thiết bị di động.


Hướng dẫn: Cài đặt hoàn chỉnh Nodejs app lên VPS Ubuntu - Phần 1

Cài đặt NGINX, Git, NodeJS, MongoDB, và Keystone app lên server Ubuntu 16.04 LTS


Font chữ cho Lập Trình Viên

Và xu hướng ligature trong code font


Sử dụng ký pháp BEM cho CSS

Một phương pháp đặt tên class mới cho Front End


Goodbye Blogger.
Hello GitHub Pages.

Time for a new refresh.


Knowledge vs. Experience

Knowledge can only lead to ability. Experience can lead to mastery.


Mức Tối Thiểu Của Lập Trình Viên Front End

Có rất nhiều thứ phải học để làm được Front End, bạn có muốn đi đến cùng?


Baseline for Modern Front End Developers

My own take on the matter, adapted for 2015


Fixing Web Font Padding Issues on Linux/Mac/Android Browsers