Presentation: Introduction to TDD & FlexUnit

— 1 minute read

This is a summary of what I studied and practiced with TDD & FlexUnit. This presentation is not for persuading developers applying unit testing but it will highlight benefits & vulnerabilities of TDD objectively.

[Vietnamese tag: Bài thuyết trình về FlexUnit và mô hình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử / kiểm tra]